Často kladené otázky | FAQ

Často kladené otázky

Ako prvé skontrolujte, či je každé pripojenie vyhrievacieho zariadenia  správne namontované.

Potom postupujte takto:

 • Otvorte kohútik na teplú vodu a nechajte ho otvorený.
 • Uvoľnite nastavovacie koliesko zmiešavacieho ventilu úplne proti „+“.
 • Otvorte prívod studenej vody k ohrievaču.
 • Skontrolujte, či voda z otvoreného kohútika horúcej vody voľne prúdi, bez prerušení vzduchom. Potom zatvorte kohútik s horúcou vodou.

Odpojte zdroj napájania

Uzatvorte prívod studenej vody.

Otvorte kohútik horúcej vody na maximum a nechajte ho otvorený (zabraňuje vákuu).

Otvorte zmiešavací ventil na maximum proti „+“.

Otočte koleso na bezpečnostnom ventile asi o 90 stupňov do otvorenej polohy alebo alternatívne vytiahnite samostatnú vypúšťaciu zátku (v závislosti od modelu).

Po vypustení ohrievača sa bezpečnostný ventil uzavrie zatiahnutím kolieska v smere hodinových ručičiek alebo namontovaním vypúšťacej zátky. Zatvorte všetky otvorené kohútiky. Nastavte zmiešavací ventil na pôvodné nastavenie.

Teplota výstupnej horúcej vody odtokových bodov v objekte sa nastavuje otočným kolieskom na zmiešavacom ventile. Nastavenie zmiešavacieho ventilu nemá vplyv na teplotu horúcej vody vo výrobku.

Nastavenie teploty:

 • Nastavovacie koliesko úplne otočte proti „+“
 • Potom otočte kolieskom proti „-“, kým nedosiahne požadovanú teplotu
 • Pozrite si tiež pokyny na inštaláciu produktov.

 

Teplota ohrievačov sa nastavuje pomocou elektrického termostatu. Normálne sa nastavuje od 60 do 90 ° C. Termostat by nemal byť nastavený na menej ako 65 ° C, aby sa zabránilo množeniu baktérií.

Nastavenie teploty:

 • Odpojte napájanie.
 • Namontujte späť elektrický kryt pomocou skrutkovača.
 • Nastavte teplotu na termostate pomocou skrutkovača.
 • Pred pripojením k zdroju napájania namontujte elektrické veko.
 • Zmena nastavení teploty na termostate zmení iba teplotu vody v nádrži. Teplota na odtokových miestach sa nastavuje na zmiešavacom ventile (pozri návod na inštaláciu)

Bezpečnostný ventil umiestnený na výrobkoch sa v prípade rizika prehriatia sám vypne.

Ten sa resetuje takto:

 • Odpojte napájanie
 • Namontujte späť elektrický kryt pomocou skrutkovača
 • Stlačte červené „RESET“

 

Ak termostat opakovane vypadáva, obráťte sa na autorizovaného technika.

Riešenia problémov

Možná príčina 1:
Namontovaný redukčný ventil tlaku, vodomer alebo tesný spätný ventil na hlavnom prívode vody do domu. Prípadne je tlak studenej vody v domácnosti počas dňa príliš vysoký.

Riešenie: Nainštalujte expanznú nádobu AX, ktorá zaberá expanziu počas kúrenia a montáže / nastavenia redukčného ventilu tlaku na stabilný tlak vody v domácnosti. Redukčný ventil tlaku upravený vzhľadom na predtlač expanznej nádoby (obvykle 5 bar).
Kontaktujte autorizovaného inštalatéra.

 

Možná príčina 2:
Bezpečnostný ventil ohrievačov je opotrebovaný alebo sú medzi membránou a sedlom (seat?- v slovenčine bude pre to asi iný technický výraz) ventilu častice v dôsledku znečistenej vody.

Riešenie: Pokúste sa prepláchnuť bezpečnostný ventil vodou. Otvorte ventil asi na 1 minútu. Ak ventil po zatvorení stále kvapká, musí sa vymeniť.
Kontaktujte autorizovaného inštalatéra.

 

Možná príčina 3:
Únik elektrickým vykurovacím telesom.

 

Overiť takto:

Prerušte elektrické napájanie. Odskrutkujte veko časti, chrániace elektircké obvody. Vizuálne skontrolujte, či nedochádza k úniku z vykurovacieho telesa. Riešenie, ak ÁNO: vymeňte tesnenie / ohrievač.
Kontaktujte autorizovaného inštalatéra.

Možná príčina 1: Napájanie ohrievača vody je prerušené.

Riešenie: Skontrolujte nasledujúce kroky:

 • Skontrolujte poistku je v poistkovej skrinke, či nie je v polohe “vypnuté”.
 • Zástrčka z ohrievača je zapojená do zásuvky v stene.

 

Možná príčina 2: Elektrický termostat sa vypol kvôli bezpečnostnej funkcii.

Riešenie: Stlačte tlačidlo „RESET“ na bezpečnostnom termostate.

 • Odpojte napájanie
 • Demontujte elektrické veko pomocou skrutkovača.
 • Stlačte červené tlačidlo „RESET“.

 

Možná príčina 3: Termostat TÚV je chybný.

Riešenie: Vymeňte vykurovacie teleso. Kontaktujte autorizovaného inštalatéra.

 

Možná príčina 4: Únik teplej vody z potrubí v objekte

Overiť postupom:

 • Uzatvorte zmiešavací ventil
 • Počkajte 3 hodiny, kým ohrievač ohrieva vodu.
 • Dotknite sa zmiešavacieho ventilu, aby ste zistili, či je horúci
 • Ak ÁNO, dochádza k únikom vody v potrubiach na teplú vodu alebo na inom mieste.


Riešenie: obráťte sa na autorizovaného inštalatéra.

 

Pravdepodobnou príčinou je veľká spotreba teplej vody v domácnosti.

Riešenie 1:

 • Odpojte napájanie
 • Demontujte veko pre prístup k vnútornej časti ohrievača pomocou skrutkovača.
 • Nastavte teplotu na termostate na 80 ° C.
 • Pred znovu-pripojením napájacieho zdroja namontujte naspäť elektrické veko.

Riešenie 2: Výmena väčšieho teplovodného ohrievača OSO.
Kontaktujte autorizovaného inštalatéra.

 

Možná príčina 1: Zmiešavací ventil na ohrievači je nastavený na nízku teplotu.

Riešenie: Upravte teplotu na zmiešavacom ventile:

 • Nastavovacie koliesko úplne otočte proti „+“
 • Potom postupne točte kolieskom proti „-“, kým nedosiahnete požadovanú teplotu (prečítajte si aj pokyny na inštaláciu výrobkov)

 

Možná príčina 2: Elektrický termostat je nastavený na nízku teplotu.

Riešenie: Upravte teplotu na termostate na 80 ° C.

 • Odpojte napájanie
 • Demontujte elektrické veko pomocou skrutkovača.
 • Nastavte teplotu na termostate pomocou skrutkovača.
 • Pred opätovným pripojením napájacieho zdroja namontujte naspäť elektrické veko.
 

Možná príčina 3: V žeriave (alebo vo viacerých) sú náhle výkyvy teploty vody (náhle je studená alebo horúca voda v žeriave).

Riešenie: obráťte sa na autorizovaného inštalatéra.

 

Príčinou môže byť chyba v elektrickom systéme vykurovacích telies.

Overiť postupom:

 • Prerušte elektrické napájanie
 • Odskrutkujte veko elektrickej ústredne
 • Vizuálne skontrolujte prípadné problémy elektrických pripojení v skrinke
 • Ak ste našli chybu, kontaktujte OSO alebo autorizovaného elektrikára s cieľom kontroly alebo nápravy. Namontujte naspäť veko.

 

 

 

Tento problém často nastáva z dôvodu dlhých potrubí, ktoré vedú od ohrievača k miestu využitia vody (umývadlo, vaňa).

Riešenie: Namontujte na teplovodné potrubie cirkulačný kábel horúcej vody alebo tepelný kábel. Alternatívne je možné k odtokovému bodu namontovať ohrievač (napríklad OSO NANO). Kontaktujte autorizovaného inštalatéra.

 

„Búšenie“ pochádza z náhleho zvýšenia tlaku pri rýchlom uzavretí kohútika a je to normálny jav.

Riešenie: Ak problém pretrváva, namontujte expanznú nádobu. Kontaktujte autorizovaného inštalatéra.

Zobraziť ceny:
EUR Euro
CZK Czech koruna